Teurastus

Teurastus on säädeltyä ja valvottua toimintaa ja eläimiä saa teurastaa vain Ruokaviraston hyväksymissä teurastamoissa. Tainnutus- ja lopetusmenetelmät on määritelty EU:n lopetusasetuksessa. Tarvittavat toimenpiteet on toteutettava eläinten kipua, tuskaa ja kärsimystä välttäen. Tuotantoeläinten suojelusta säädetään myös kansallisessa eläinsuojelulaissa. Lainsäädäntöä tukevat  Eläinten hyvinvointikeskus EHK:n ohjeet.

Teurastajat ovat koulutettuja ammattilaisia

Teurastajat ovat koulutettuja ammattilaisia ja heillä on oltava kelpoisuustodistus pätevyyden osoittamiseksi. Laitokset valvovat toimintaa omavalvontasuunnitelman avulla. Suunnitelma sisältää muun muassa riskinarviointiin pohjautuvat tuoteturvallisuus- ja laadunvarmistussuunnitelmat sekä erilaisia laboratoriokokeita. Jokaisessa teurastamossa työskentelee myös yksi tai useampi Ruokaviraston, aluehallintoviraston tai kunnan tarkastuseläinlääkäri. Isoissa yksiköissä käytetään lisäksi kameravalvontaa 24/7.

Teurastamossa eläinten stressiä pyritään vähentämään kaikin tavoin hyödyntämällä eläinten normaalia käyttäytymistä, luontaista uteliaisuutta ja laumavaistoa. Eläinten kulkureitit, valaistus, väritys ja ilmastointi suunnitellaan jo tilojen rakennusvaiheessa niin, että eläinten siirtyminen kuljetusautosta tainnutuspaikalle tai navettaan sujuu mahdollisimman rauhallisesti ja häiriöttömästi.  

Suomessa eläimet tainnutetaan pulttipistoolilla, sähköllä tai hiilidioksidilla. Naudat tainnutetaan pulttipistoolilla, siat enimmäkseen hiilidioksidilla ja broilerit sähköllä tai hiilidioksidilla. Tainnutuksen jälkeen tulee varmistaa, että eläin on taintunut ja vasta sen jälkeen lasketaan veri terävällä pistolla kaulavaltimoon. Broilereilta katkaistaan kaula. Verenlaskun aikana tajuttoman eläimen elintoiminnot lakkaavat ja eläin kuolee.

Teurastuksen jälkeen ruhot käsitellään teurastuslinjalla. Nautojen ja lampaiden ruhot nyljetään, sikojen pinta kaltataan (poistetaan karvat ja ihon pintakerros) ja siipikarja kynitään (sulat ja höyhenet poistetaan). Nautojen ja sikojen ruhot halkaistaan ja niistä irrotetaan mm. pää ja sisäelimet.

Tarkastuseläinlääkäri tekee lakisääteisen lihantarkastuksen ja tarkastaa kaikki sikojen ja nautojen ruhot ja otoksen broilereista. Sikojen ja nautojen ruhot merkitään terveysmerkillä ja pakattu siipikarja tunnistusmerkillä. Merkit osoittavat, että teurastamo on hyväksytty ja liha todettu ihmisravinnoksi sopivaksi.

Eläinlääkäri tarkastaa myös ketjuinformaatiotiedot, joihin kuuluvat muun muassa tuottajan toimittamat alkutuotannon tiedot, kuten eläinten yksilötunnisteet ja mahdolliset lääkinnät. Lihantarkastus ja ketjuinformaatio parantavat lihan jäljitettävyyttä ja elintarviketurvallisuutta.

Luomueläimet teurastetaan samoissa teurastamoissa ja samoin menetelmin kuin tavanomaiset eläimet. 

Teurastustoiminnan valvonta

Teurastamojen valvonta perustuu omavalvontasuunnitelmaan, lisäksi teurastamoissa on aina Ruokaviraston, aluehallintoviraston tai kunnan tarkastuseläinlääkäri tai -lääkäreitä. Tarkastuseläinlääkäri tarkkailee, varmistaa ja valvoo eläinten olojen ja käsittelyn lisäksi teurastamohenkilöiden työskentelytapoja sekä teurastuksen asianmukaista toteutumista, eläinten hyvinvointia koskevien säädösten noudattamista sekä tekee ketjuinformaatiotietojen tarkastuksen ja lakisääteisen lihantarkastuksen. Omavalvonta sisältää muun muassa riskinarviointiin pohjautuvat tuoteturvallisuus- ja laadunvarmistussuunnitelmat sekä lukuisia laboratoriokokeita. Kaikissa isoissa teurastamoissa on lisäksi videokamerat, jotka valvovat teurastamon tapahtumia 24/7.

Hätateurastus

Jos kotieläimenä pidetty eläin loukkaantuu tilalla tai laitumella vakavasti, eläintä ei tarvitse viedä teurastamoon. Hätäteurastus voidaan tehdä tilalla, jos kunnaneläinlääkäri on sen ensin tarkastanut elävänä (ns. ante-mortem -tarkastus). Hätäteurastuksen jälkeen ruho siirretään hyväksyttyyn teurastamoon lopputeurastusta varten.

Halal-teurastus

Suomessa eläin on tainnutettava aina ennen verenlaskua ja uskonnollisessa halal-teurastuksessakin eläin tainnutetaan aina ennen viiltoa kaulavaltimoon. Halal-teurastuksessa eläimen tainnuttaa teurastamon työntekijä ja kaulan viiltää uskonnolliseen yhteisöön kuuluva henkilö. Paikalla on aina myös tarkastuseläinlääkäri. 

Lisätietoa:
EU:n lopetusasetus EY N:o 1099/2009
Ruokavirasto
Eläinten hyvinvointikeskus