Suomen maatalouden ilmastotavoitteet ja -teot

Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi lokakuussa 2018 raportin maapallon lämpenemisen rajoittamisesta 1,5 asteeseen. Se tuo haasteita maataloustuotannolle ja kasvavan väestön ruokkimiseen. Tarvitaan muutosta kohti ruokaa, joka aiheuttaa vähemmän päästöjä, tuotannon tehostamista, joka helpottaa maankäyttötarvetta sekä toimenpiteitä ruokahävikin vähentämiseksi globaalilla ja lokaalilla tasolla. Tärkeää on pitää  huolta hiilihieluista sekä sitoa hiiltä maaperään.

Suomen maatalouden ilmasto-ohjelma

Maa- ja metsätalousministeriö on laatinut vuonna 2014  maatalouden ilmasto-ohjelman, jossa esitellään tärkeitä ruuantuotannon ja -kulutuksen ilmastonmuutokseen sopeutumista lisäävää ja/tai ilmastomuutosta hillitsevää toimenpidettä. 

Maatalouden ilmasto-ohjelman tärkeimmät toimenpiteet
 • Hiilen sitominen maaperään
  • Ympäristönhoitonurmet, peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys, säätösala-ojitus ja -kastelu, ravinteiden orgaanisen aineen kierrättäminen, orgaanisen katteen käyttö, tilatason neuvonta, uudet maatalous- ja metsämaan hoitomenetelmät, SITRAn Carbon  Action -hanke ja useita EU-hankkeita
 • Turvemaiden käyttöön liittyvät toimet
  • Rajoitetaan pellon raivausta, ympäristönhoitonurmet, säätösalaojitus
 • Kasvinjalostus
 • Kasvin- ja eläinterveys ja haitallisten vieraslajien leviämisen estäminen
 • Lannankäsittely ja typpilannoituksen tarkentaminen
 • Energiatehokkuus sekä uusiutuvan energian tuotanto ja kulutus
 • Ruokahävikin vähentäminen koko ruokajärjestelmässä
  • Tiekartta ruokahävikin vähentämiseksi, selvityksiä ja työkaluja ruokahävikin mittaamiseen ja arviointiin, elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumus hävikin vähentämiseksi, kiertotalous
 • Ruokavaliomuutokset kasvispainotteisempaan suuntaan
Tulevat tavoitteet
 • Pariisin ilmastosopimus
 • EU:n taakanjako- ja LULUCF* -asetukset, tavoitteet vuoteen 2030
 • Kansallinen energia- ja ilmastostrategia (2016) vuoteen 2030
 • Ilmastolaki (2015) -> keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma

*= Land Use, Land Use Change and Forestry

Lisätietoa:
Maa- ja metsätalousministeriö

Maatalouden ilmastotiekartta 2020