Tuotantoeläinten hyvinvointi ja asianmukainen kohtelu on tärkeää kaikissa tuotannon vaiheissa

Julkaistu 02.11.2018

Suomalaiset lihayritykset tekevät jatkuvaa työtä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin eteen tuotantoketjun kaikissa vaiheissa yhdessä tuottajien, viranomaisten, kuljetusyrittäjien ja teurastamojen kanssa. Eläinten asianmukainen ja säädöksiä noudattava käsittely on tärkeää kaikissa tuotannon vaiheissa.


Eläinten terveys ja hyvinvointi ovat tärkeitä kaikille lihaketjun toimijoille ja ne turvataan monilta osin yli lainsäädännön tason. Suomalaiset lihayritykset tekevät jatkuvaa työtä eläinten terveyden, hyvinvoinnin ja asianmukaisen kohtelun eteen kaikissa tuotannon vaiheissa. Jos epäkohtia havaitaan, niihin puututaan välittömästi.

Suomalainen lihantuotanto on pääosin tuottajan ja lihayrityksen välistä sopimustuotantoa. Siinä tuottajat ja lihayritykset sopivat yhteiset tuotantotavoitteet sekä sitoutuvat järjestelmälliseen eläinten terveydenhuoltotyöhön, tehokkaaseen tautisuojaukseen sekä rehun puhtautta koskeviin säädöksiin.

Lihantuotanto on säädeltyä ja valvottua toimintaa

Viranomaiset valvovat koko lihaketjun toimintaa. Viranomaisvalvonnan lisäksi toimijat tekevät myös omavalvontasuunnitelman. Sopimustuotanto ja jäljitettävyys ovat tärkeä osa valvontaa.

Eläinten kasvatuksesta, kuljetutuksesta ja teurastuksesta säädellään EU- lainsäädännöllä ja kansallisella lainsäädännöllä. Eläimiä saa teurastaa vain Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran hyväksymissä teurastamoissa. Tainnutus- ja lopetusmenetelmät on määritelty EU:n lopetusasetuksessa. Kaikki tarvittavat toimenpiteet on tehtävä eläinten kipua, tuskaa ja kärsimystä välttäen. Tuotantoeläinten suojelusta säädetään myös kansallisessa eläinsuojelulaissa. Lainsäädäntöä tukevat myös Eläinten hyvinvointikeskuksen ohjeet. Eläinten kuljetusta säätelee eläinkuljetuslaki ja -asetus. Teurastamoissa työskentelee aina yksi tai useampi Eviran tarkastuseläinlääkäri.

Eläinkuljettajat ovat koulutettuja ammattilaisia

Suomalaiset lihayritykset ostavat kuljetuspalvelut eläinten kuljetukseen erikoistuneilta ammattilaisilta.  Eläinkuljetuksen on oltava mahdollisimman turvallista ja eläimiä on suojeltava vahingoittumiselta, sairastumiselta sekä kivulta ja kärsimykseltä lastauksen, kuljetuksen ja purun aikana.

Suomessa eläimiä saa kuljettaa vain henkilö, jolla on kuljettajan ja hoitajan pätevyys. Sen saamisen ehtona on koulutus sekä hyväksyttävästi suoritettu pätevyyskoe. Evira pitää valtakunnallista kuljettajarekisteriä kaikista eläinten kuljettamiseen myönnetyistä luvista. Lisäksi yrityksillä on omia omavalvontasuunnitelmaan liittyviä ohjeita kuljettajille eläinten hyvästä ja asiamukaisesta kohtelusta.

Viranomaiset valvovat kaupallisia eläinkuljetuksia

Viranomaisilla on oikeus tarkastaa eläinkuljetus. Maantiellä kuljetuksia valvoo enimmäkseen poliisi, joka voi tarvittaessa käyttää apunaan eläinlääkäreitä. Viranomaiset voivat myös määrätä virkaeläinlääkärit tarkastamaan eläinkuljetuksia. Valvontaa tehdään myös tiloilla lastauksen ja kuorman purun yhteydessä. Auton lastaushissi helpottaa eläinten siirtymistä autoon ja autosta ulos. Eläinten ohjailussa kuljettaja käyttää melaa tai helistinmelaa, ajolevyä tai sähköpiiskaa saa käyttää vain äärimmäisessä tapauksessa. Eläinten lyöminen, potkiminen ja muu kaltoin kohtelu on ehdottoman kiellettyä.

Tarkastuseläinlääkäri tarkastaa eläimet ja valvoo kuorman purkamista teurastamoissa

Teurastamossa Eviran tarkastuseläinlääkäri valvoo kuorman purkamista ja tarkastaa saapuneet eläimet. Tarkastuseläinlääkäri valvoo eläinten olojen ja käsittelyn lisäksi teurastamohenkilöiden työskentelytapoja sekä teurastuksen asianmukaista toteutumista, eläinten hyvinvointia ja kohtelua koskevien säädösten noudattamista sekä tekee ketjuinformaatiotietojen tarkastuksen ja lakisääteisen lihantarkastuksen. Lisäksi useimmissa teurastamoissa on käytössä kameravalvonta.

Teurastamossa eläinten stressiä pyritään vähentämään hyödyntämällä eläinten normaalia käyttäytymistä, luontaista uteliaisuutta ja laumavaistoa. Eläinten kulkureitit, valaistus, väritys ja ilmastointi suunnitellaan niin, että eläinten siirtyminen kuljetusautosta tainnutuspaikalle tai navettaan sujuu mahdollisimman rauhallisesti ja häiriöttömästi.  

Myös teurastajat ovat koulutettuja ammattilaisia ja heillä on oltava kelpoisuustodistus pätevyyden osoittamiseksi. Laitokset valvovat teurastustoimintaa omavalvontasuunnitelman avulla. Suunnitelma sisältää muun muassa riskinarviointiin pohjautuvat tuoteturvallisuus- ja laadunvarmistussuunnitelmat sekä laboratoriokokeita.

Eläinten hyvinvointi ja asianmukainen kohtelu on lihayrityksille äärimmäisen tärkeää kaikissa tuotannon vaiheissa tilalta teurastamoon asti. Jos epäkohtia havaitaan, niihin puututaan ja ne korjataan välittömästi.

 

Lisätietoja: Lihatiedotus, Riitta Stirkkinen, p. 050 560 2567, riitta.stirkkinen@lihatiedotus.fi

 

 

 

 

 

 

» Takaisin uutisiin