Lisää lihasta » Sanasto

Termejä ja käsitteitä

Climate Smart Agriculture, CSA
YK:n ruokajärjestö FAO:n määrittelemällä käsitteellä, ilmastoälykäs maatalous, tarkoitetaan maan tuottavuuden lisäämistä niin, ettei viljelyä tarvitsisi laajentaa ympäristöherkille alueille.

Ekologinen jalanjälki
Kuvaa sitä, kuinka suuri maa- ja vesialue tarvitaan ihmisen kuluttaman ravinnon, materiaalien ja energian tuottamiseen ja jätteiden käsittelyyn.

Elinkaarianalyysi /-arviointi
tuotteen aiheuttama kokonaisympäristövaikutus koko sen elinkaaren ajalta.

Emakkosikala
Emakko- eli porsitussikala tuottaa porsaita, jotka kasvatetaan emakoiden kanssa noin kahden kuukauden ikäisiksi. Sen jälkeen porsaat myydään liha- eli kasvatussikaloihin.

GDA
on pakatuissa elintarvikkeissa käytettävä tuotteen ravintosisältömerkintä. GDA tarkoittaa viitteellistä päiväsaantia, Guideline Daily Amount. Merkintä on vapaaehtoinen ja käytössä koko Euroopan alueella.

Hiilijalanjälki
Hiilijalanjälki osoittaa ihmisen toiminnan vaikutuksesta ympäristöön syntyvien kasvihuonekaasujen määrän hiilidioksidina.

Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) mukaan v. 2009 EU27-maissa kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt olivat 4 615 miljoonaa tonnia. Maataloussektorin osuus siitä oli 10,3 %. Suomessa maataloussektorin kasvihuonekaasupäästöt olivat v. 2009 yhteensä 5,72 miljooonaa tonnia.

Hiilikuorma
Ks. hiilijalanjälki

Hiilidioksidi
Hiilidioksidi on yksi ilmastonmuutosta aiheuttavista kasvihuonekaasuista. Elämälle välttämätöntä hiilidioksidia on ilmakehässä luonnostaan vain vähän, ja sen määrän lisääntyminen nostaa haitallisesti ilmakehän lämpötilaa.

Hiilidioksidiekvivalentti
CO2-ekvivalentti, CO2e, kuvaa kasvihuonekaasujen yhteenlaskettua ilmastoa lämmittävää vaikutusta. Eri kasvihuonekaasuilla on erilainen ilmastoa lämmittävä vaikutus, mutta niistä saadaan yhteismitalliset suhteuttamalla ne hiilidioksidiin tietyllä tarkastelujaksolla.

Hyötykäyttö
Tuotteen, esimerkiksi pakkauksen käyttö raaka-aineena uusiin tuotteisiin tai energiaksi.

Hävikki
Alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa päätymätön tuote tai raaka-aine.

Ilmastonmuutos
Maapallon ilmaston keskilämpötila on viimeisen sadan vuoden aikana kohonnut 0,74 astetta. Lämpeneminen johtuu pääosin maapallon kasvihuoneilmiön voimistumisesta. Kasvihuoneilmiö on voimistunut, koska ihmisen toiminta on lisännyt hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen määrää ilmakehässä

Kasvihuoneilmiö
Kasvihuoneilmiö tarkoittaa sitä, että maapallon ilmakehässä olevat (kasvihuone)kaasut toimivat pidättävät maanpinnasta heijastuvaa lämpösäteilyä ja kohottavat ilmakehän lämpötilaa. Ilman kasvihuoneilmiötä maapallolla ei olisi elämää. Ilmastonmuutoksessa ongelmana on ihmisen aiheuttama kasvihuoneilmiön voimistuminen

Kasvihuonekaasu
Kasvihuonekaasut kaasuja, jotka pitävät yllä kasvihuoneilmiötä. Kansainvälisessä Kioton ilmastosopimuksessa  kasvihuonekaasuisk määritellään hiilidioksidi CO2, metaani CH4, dityppioksidi N2O ja HFC-yhdisteet (fluorihiilivedyt), PFC-yhdisteet (perfluorihiilivedyt) ja rikkiheksafluoridi SF6. Muita kasvihuonekaasuja ovat muun muassa vesihöyry ja otsoni.

Kierrätys
Kerätyn materiaalin, esim. pakkausmateriaalin muokkaamista siten, että siitä voidaan valmistaa uusi tuote.

LCA, Life Cycle Assessment
Elinkaarianalyysillä pyritään selvittämään tuotteen tai palvelun elinkaaren aikana syntyneet ympäristövaikutukset raaka-aineen hankinnasta tuotteen hylkäämiseen asti.

Lihaketju
Lihaketju alkaa eläinten kasvatuksesta maatilalta ja jatkuu lihayrityksen kautta kauppaan.

Lihasikala
Liha- eli kasvatussikalat kasvattavat emakkosikalan tuottamat porsaat. Lihasikalassa on keskimäärin 600-700 eläinta, suurimmissa sikaloissa jopa 3 000 eläintä kerrallaan. 
 
Naseva
Naseva on Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry:n ylläpitämä nautojen terveysluokitusrekisteri

Parsinavetta
Perinteinen navetta, jossa lehmät elävät kytkettynä noin puolet vuodesta. Toisen puolen vuodesta ne laiduntavat vapaana päivät ja tulevat yöksi navettaan.

Pihattonavetta
Lämmin tai kylmä navetta, jossa eläimet voivat liikkua ja levätä vapaasti sekä syödä ja mennä lypsylle omaan tahtiin.

Päästökauoppa
Päästökauppa on järjestely, jossa haitallisia päästöjä tuottavat laitokset ovat velvollisia omistamaan kutakin tuottamaansa päästömäärän yksikköä kohti tietyn määrän päästöoikeuksia, joita laitokset voivat ostaa ja myydä keskenään. Laajin käytössä oleva kasvihuonekaasupäästöjen päästökauppajärjestelmä on EU:ssa ja järjestelmällä pyritään kustannustehokkaalla tavalla rajoittamaan haitallisia päästöjä. 

Päästökerroin
Kerroin, jonka avulla pätötiedosta lasketaan syötteen (ks. syöte), tuotoksen tai toiminnon päästö.

Ruokaketju
Ruokaketju alkaa pellolta ja päättyy kuluttajan lautaselle. Pellolta pöytään.

Sikava
Sikava on Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry:n ylläpitämä sikojen terveysluokitusrekisteri.

Syöte
Yksikön tuotantoprosessissa tarvittavat raaka-aineet, välivalmisteet, apuaineet, kemikaalit ja energia.

Uudelleenkäyttö
Tuotteen, esimerkiksi pakkauksen käyttämistä uudelleen sellaisenaan.

Vesijalanjälki
Vesimäärä, joka tarvitaankuluttajan käyttämien hyödykkeiden tuottamiseen raaka-aineista ostoskoriin asti.

Welfare Quality
Welfare Quality on EU:ssa vv. 2004-2009 toteutettu eläinten hyvinvointia tarkastellut hanke, jossa kehitettiin menetelmä tuotantoeläinten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin arvioimiseksi.
Hankkeessa määritettiin eläinten hyvinvoinnin periaatteet ja kriteerit sekä mittarit ja toteutumisen seurannan arviointiin. 

Ympäristövaikutus
Ihmisen toiminnasta aiheutuva muutos ympäristössä ja luonnossa.