Teurastuksen sivutuotteet

Kun eläin teurastetaan, niin syntyy elintarvikkeita ja sivutuotteita. Sivutuotteet hyödynnetään tehokkaasti ja monella tapaa muun muassa lääke-, kosmetiikka ja eläinrehutuotannossa. Ainoastaan ruoansulatuskanavan sisältö kompostoidaan. Ns. teurasjätettä teurastuksen yhteydessä ei synny. Asiallisesti käsiteltynä sivutuotteista ei aiheudu vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle.

Sivutuotteita koskevia säännöksiä on mm. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1069/2009 ja sen täytäntöönpanosta annetussa komission asetuksessa ((EU) N:o 142/2011). Sivutuoteasetuksen soveltamisala on laaja. Se kattaa sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden keräilyn, kuljetuksen, käsittelyn, markkinoille saattamisen ja hävittämisen. Asetusta sovelletaan myös sivutuotteiden tuontiin, vientiin ja kauttakuljetukseen.

Sivutuotteet luokitellaan kolmeen luokkaan niiden ihmisille ja eläimille aiheuttaman tautiriskin perustella. Suurin riski on luokan 1 sivutuotteilla ja matalin luokan 3 sivutuotteilla. Luokan 1 sivutuotteet on hävitettävä.

Elävän naudan painosta eli elopainosta noin 46 % hyödynnetään ihmisravinnoksi eli elintarvikkeiksi. Siasta hyödynnetään elintarvikkeiksi 58 % ja broilerista 65 %. Loppuosa ruhosta käytetään erilaisten sivutuotteiden valmistukseen.

Esimerkkejä ruhon hyödyntämisestä elintarvikkkeiksi ja sivutuotteiksi; % elopainosta

    SIKA, elopaino 96 kg
Elintarvikkeet; 58 %   liha; 55 %
  maksa, munuaiset, sydän, kieli; 3 %
Luokan 1 sivutuotteet       -
Luokan 2 sivutuotteet;
10 %
  ruoansulatuskanavan (maha ja suoli) sisältö;
  10 % - kompostiin
Luokan 3 sivutuotteet;
32 %
  nahka, luut, keuhkot, henkikorvi; 19 % -  lemmikki- ja
  turkiseläinten ruoaksi
  veri; 4 %  - käsittelylaitokseen
  rasva; 9 % -  rasvateollisuuteen

 

    NAUTA,  elopaino 668 kg
Elintarvikkeet; 46 %   liha; 46 %
  maksa, munuaiset, sydän, kieli; 1,5 %
Luokan 1 sivutuotteet;
3 % 
  pää, selkäranka ja suolisto; 3 % -  käsittelylaitokseen
Luokan 2 sivutuotteet;
19 %
  ruoansulatuskanavan sisältö; 19 % - kompostiin
Luokan 3 sivutuotteet;
32 %
  nahka; 6 % nahkateollisuuteen
  luut, keuhkot, kurkkutorvi, mahat; 12 %
  - lemmikki- ja turkiseläinten ruoaksi
  rasva; 4 % - rasvateollisuuteen
  veri, sorkat, utareet; 10 % - käsittelylaitokseen

BROILERIsta (laskennallinen elopaino 2,3 kg) elintarvikkeeksi käytetään 65 % ja eläinravinnoksi 35 %  - pääasiassa turkisteläinten rehuksi.

Elopaino = elävän eläimen paino

Ruhopaino vaihtelee eläinlajeittain. Sialla ruhopainoon lasketaan mukaan pää ja sorkat, jolloin ruhopaino on noin 80 % eläimen eläimen painosta eli ns. elopainosta. Naudalla ja lampaalla päitä ja sorkkia ei lasketa mukaan ruhopainoon, ja niillä ruhopaino on noin 60 % elopainosta.

Lähteet: www.mmm.fi, Ruoka-Suomi -teemaryhmän julkaisu 1/2012, Suomen Gallup Elintarviketieto ja lihayritykset